#author("2022-04-17T07:39:03+09:00","","")
#author("2022-05-13T21:24:18+09:00","","")
-[[進化]]
--[[進化V]]
--[[進化GV]]
--[[進化GV・Ω]]

-[[マナ進化]]
--[[マナ進化V]]
--[[マナ進化GV]]

-[[手札進化]]
--[[手札進化V]]

-[[墓地進化]]
--[[墓地進化V]]
--[[墓地進化GV]]

-[[デッキ進化]]
--[[Mデッキ進化]]
--[[OMGデッキ進化]]

-[[超無限進化]]
--[[超無限進化・Ω]]
--[[超無限墓地進化]]
--[[超無限墓地呪文進化]]
--[[超無限GR進化]]

-[[究極進化]]
--[[究極進化MAX]]
--[[究極スター進化]]

-[[ルナティック進化]] (デュエプレ)

-[[オレ進化]]

-[[パック進化]]

-[[NEO進化]]

-[[シールド進化]]

-[[スター進化]]
--[[禁断スター進化]]
--[[究極スター進化]]

-[[S-MAX進化]]
--[[鬼S-MAX進化]]
//S-MAX進化はスター進化とは異なる